הנחיות יועמ"ש

ההנחיות (קישורים להנחיות) קובצו בנושאים ופורטו לפי שיקול דעת עורך האתר ולא בהכרח לפי הנושאים בקובץ הנחיות היועץ. את כל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ניתן למצוא באתר משרד המשפטים – לחצו כאן לפתיחת עמוד ההנחיות באתר משרד המשפטים.

תשומת הלב מופנית לכך שעל פי פסיקת בית המשפט העליון, היועץ המשפטי של הרשות המקומית כפוף ליועץ המשפטי לממשלה ומכאן שההנחיות מחייבות את הרשויות המקומיות.
למאמר בנושא – לחצו כאן.

הנושאים (לחצו על הקישור להגיע לנושא המבוקש):

 1. רשויות מקומיות
 2. גביה מנהלית
 3. בחירות
 4. תכנון ובניה
 5. פלילי וסדר דין פלילי
 6. חופש המידע והנמקות
 7. חקיקת משנה
 8. קניין
 9. משפט מנהלי: עקרונות כללים


(1) רשויות מקומיות

 • 1.1100 – כהונת ראש רשות מקומית כחבר הממשלה
 • 8.2000 – נוהל לחיוב אישי של נושא משרה ברשות מקומית
 • 8.2001 – מענקים לגופים שמחוץ לתחום רשות מקומית
 • 8.2003 – חובת רכבת ישראל לגדר מסילות ברזל בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות

(2) גביה מנהלית

 • 7.1002 – הפעלת הליכי גביה מינהליים לפי פקודת המסים (גביה)


(3) בחירות

 •  1.1912 – תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי
 • 1.1902 – פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות
 • ראו גם חוזרים מיוחדים של מנכ"ל משרד הפנים מספר 01/2013 ו-02/2013

(4) תכנון ובניה

 • 8.1000 – שיקולי שר או נציגו במוסדות תכנון
 • 8.1001 – נציגי הרשויות המקומיות בועדות התכנון והבניה
 • 8.1002 – נציגי שר המשפטים במוסדות התכנון ויועצים משפטיים בועדות מחוזיות
 • 8.1151 – מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
 • 8.1200 – תחולת הוראות חוק התכנון והבניה על קו צינור הנפט אילת אשקלון (קצא"א)

(5) פלילי וסדר דין פלילי

 • 4.1108 – מדיניות העמדה לדין של רשויות מקומיות ושל נושאי תפקידים בהן בתחום איכות הסביבה
 • 4.3001 – טיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי (שימוע)
 • 4.3032 – טיפול בבקשות לעיכוב הליכים בתיקי תכנון ובניה
 • 4.3040 – ביטול הודעות תשלום קנס – הנחייה לתובעים
 • 4.3041 – נוהל והנחיות להפעלת חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
 • 8.1100 – הסמכת תובעים ברשויות מקומיות ובועדות לתכנון ולבניה
 • 8.1101 – סמכות האכיפה של המדינה בעבירות תכנון ובניה
 • 8.1150 – בקשות לדחית דיון בהליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או לתוכנית
 • 8.1152 – הגשת אישומים כנגד קבלנים אשר עברו על חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
 • 8.1153 – מסירת הודעה למתלוננים על החלטה שלא להעמיד לדין והודעה על הזכות להגיש ערר
 • 8.1154 – תפיסת כלים המשמשים לביצוע עבירות בניה

(6) חופש המידע והנמקות 

 • 3.1000 – חוק חופש המידע, התשנ"ה-1998
 • 3.1003 – הפקדה בגנזך המדינה
 • 3.1004 – חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט-1958
 • 3.1005 – מתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד עניינים של עובדי המדינה

(7) חקיקת משנה

 •  2.3100 – חקיקת משנה – נוהל והנחיות (פרק 27 בעמוד 49 עוסק בחוקי עזר)

(8) קניין

 •  6.3002 – הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור – שימוע הבעלים

(9) משפט מנהלי: עקרונות כלליים 

 • 1.0000 – תפקידי היועץ המשפטי לממשלה
 • 1.1001 – חובת התייעצות מכוח חוק
 • 1.0002 – הנחיות מנהליות
 • 1.1555 – עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים – הנחיה זו מוזכרת בחוזר מנכ"ל 02/2011 (חלק 7) העוסק בניגוד עניינים ברשויות המקומיות. ראו גם הנחיה 3.1005 בעניין מתן פומבי להסדרים.