ארנונה, מסים עירוניים והטלים

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

מסים והטלים

 1. הסדר רשויות מקומיות עצמאיות – הוראת שעה (פרק ג' בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)

  1. צו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2013 ו-2014) (סכומי העברה)
 2. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) – סעיפים 7 עד 12
  1. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)
  2. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
 3. חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה)
  1. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים ארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק)
 4. פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)
 5. חוק האזרחים הותיקים – סעיף 9 – שיעור השכר הממוצע כהגדרתו בחוק (לישראלים בלבד) באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – לחצו כאן.
 6. חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)
  1.  תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר)
 7. פקודת המסים (גביה)
  1. אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה)
 8. פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)
 9. תקנות המקרקעין (רישום וניהול) – ראו תקנה 9(ג)(3)