בחירות

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. חוק הרשויות המקומיות (בחירות)בחירות
   1. תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות)
   2. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות ועררים לנספח)
   3. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות)

 2. חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
   1. תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו)

 3. חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)
 4. חוק הרשויות המקומיות (פסלות לכהונה)

 5. חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)
 6. חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)

 7. חוק הבחירות (דרכי תעמולה)
   1. כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות)
   2. כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות)

 8. חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)
   1. הנחיות הרשויות המקומיות (מימון הבחירות) (ניהול חשבונות)
   2. כללי הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (פריסת חובות)
   3. כללי מימון הבחירות ברשויות המקומיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)
   4. קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות)
 9. חוק מימון מפלגות
 10. חוק המפלגות – הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק זה חלות על תרומה שניתנת בכרטיס אשראי בבחירות לרשויות המקומיות (כך ע"פ סעיף 21(ד) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)).
 1.