חינוך

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. פקודת החינוך
  1. תקנות החינוך
  2. תקנון ועד החינוך

 • חוק זכויות התלמיד
  1. תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים)
  2. תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות)
 • חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים
 • חוק חינוך ממלכתי
  1. תקנות חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות)
  2. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי)
  3. תקנות חינוך ממלכתי (העברה)
  4. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי)
  5. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר)
  6. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים)
  7. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח)
  8. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות)
  9. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד)
  10. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת)
  11. תקנון מועצת החינוך המשלב
 • חוק לימוד חובה
  1. תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות)
  2. תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות)
  3. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי)
  4. תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים)
  5. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך)
  6. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית)
  7. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים)
  8. תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך ולקיומם)
  9. תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום)
  10. תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף)
  11. תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה)
  12. תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים)
  13. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת)
  14. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע)
  15. צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים)
  16. צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים)
  17. צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) (מס' 2) (2014)
  18. צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א-י"ב) (2013)
  19. צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א-י"ב) (2012)
  20. צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) (2011)
  21. צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) (מס' 2) (2010)
  22. צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א-י"ב (2009)
  23. צו לימוד חובה (השתתפות בהוצאות קיום מוסד)
  24. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי)
  25. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשע"ה) (2014)
  26. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשע"ג) (2012)
  27. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשע"ב) (2011)
  28. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשע"א) (2010)
 • חוק חינוך חינם לילדים חולים
 • חוק חינוך מיוחד
  1. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה)
  2. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים)
 • חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה
  1. צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה בגני ילדים)
  2. צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה במוסדות חינוך)
  3. תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך
 • חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסד חינוך – יכנס לתוקף בשנת הלימודים תשע"ו (החל מספטמבר 2015) – הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח הממשלה 717 (23/07/12).
 • חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
  1. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון)
  2. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסדות חינוך בשנת הלימודים תשס"ט)
  3. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי)
  4. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (המועד והדרך להגשת רשימת עובדים)
  5. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון)
  6. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – הכרה)
  7. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון)
 • חוק פיקוח על בתי ספר
  1. תקנות פיקוח על בתי-ספר (אישור להעסקת עובד חינוך)
  2. תקנות פיקוח על בתי-ספר (בדיקות רפואיות של עובדים)
  3. תקנות הפיקוח על בתי-ספר (בקשה להעברת רשיון)
  4. תקנות הפיקוח על בתי-ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות)
  5. תקנות פיקוח על בתי-ספר (סדרי הדין בועדת ערר)
  6. תקנות פיקוח על בתי-ספר (עקרונות למתן פטורים)
  7. צו פיקוח על בתי-ספר (החלת החוק)
  8. כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות)
 • חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך
 • חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך
  1. תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבה למוסדות חינוך) (הוראת שעה)
 • חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)
 • חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך)
  1. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות)
 • חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער)
  1. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער)
  2. צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)
 • תקנות הפסיכולוגים (ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי)
 • צו הבטיחות בעבודה (סדנאות במוסדות חינוך)
 • תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך)
 • תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך)
 • תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות במוסד חינוך קיים)