מים וביוב

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. חוק תאגידי מים וביוב 
  1. כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (הוראת שעה) – הוראות כללים אלה יחולו על הודעות חיוב שהוצאו לאחר פרסומם (פורסמו בקובץ התקנות 7034 מיום 22/09/2011) והמתייחסות לחיוב בעד צריכת מים שנעשתה עד יום 31/12/2011.
  2. כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) – כללים אלו יחולו מיום 01/01/2012.
  3. כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידיים)
  4. כללי מים וביוב (התקשרות חברה עם רשות מקומית לביצוע גבייה)
  5. כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב)
  6. כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים)
  7. כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים)
  8. כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) – כללי 2011 שחלו עד 01/07/2014
  9. כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) – כללי 2014 שחלים החל מיום 01/07/2014
  10. כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב)
  11. תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב)
  12. חוק הרשויות המקומיות (ביוב)
  13. כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותרת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) – (1) הכללים בתוקף עד 31/12/2013 (2) ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השישית ימשיכו לחול, לעניין היטל ביוב, הוראות חוק העזר שקדם לכללים אולם על היטלי ביוב שגבו רשויות מקומיות כאמור יחולו הוראות סעיף 2(ג) – העברה לחשבון נפרד (3)  ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השביעית ימשיכו לחול, לעניין אגרות והיטל ביוב, הוראות חוק העזר שקדם לכללים אלה, לגבי התקופה האמורה בה (עד 31/12/2011); ואולם על היטלי ביוב שגבו רשויות מקומיות כאמור, תחול הוראת סעיף 2(ג) (4) היתה רשות מקומית מוסמכת לחייב בעל נכס בתשלום היטל ביוב על פי חוק עזר שקדם לכללים אלה (להלן – החיוב הקודם) וזה לא נדרש על ידיה, יחולו על תשלום כאמור הוראות חוק העזר הקודם שמכוחו היתה הרשות המקומית מוסמכת לחייב את בעל הנכס בהיטל.
  14. תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר)
  15. תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (שכר חברי ועדת ערר)