רישוי עסקים

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. חוק רישוי עסקים
  1. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)
  2. תקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות)
  3. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)
  4. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)
  5. תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) – לצפיה בנוסח ההודעה, לרבות התמונה, הצבעים ושאר פרטי העיצוב כמפורט בתוספת – לחצו כאן.
  6. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים)
  7. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים)
  8. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים)
  9. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים)
  10. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת)
  11. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל)
  12. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים)
  13. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון)
  14. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה)
  15. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)
  16. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם)
  17. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה)
  18. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם)
  19. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון)
  20. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש)
  21. צו רישוי עסקים (מיתקני ספורט טעוני אישור)
  22. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (2013) – ראו סעיפים 9 ו-10 לעניין תחולה והוראות מעבר. לאתר מסלולי רישוי עסקים – לחצו כאן. לאתר המפרט האחיד והערות הציבור – לחצו כאן.
  23. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (2000)
  24. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר)
  25. צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)
  26. צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (רישוי עסקים)