רשויות מקומיות

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין)
  1. תקנות הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין) (תשלום תוספת האגרה לממונה על המחוז)
 2. חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים)
 3. חוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור)
 4. חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת)
 5. חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)
 6. חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון)
 7. חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי)
  1. תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות)
 8. חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות)
 9. חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה)
 10. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)
 11. חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)
 12. חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)
 13. חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית)
 14. חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)
  1. תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)
 15. חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור)
 16. חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער)
  1. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער) 
  2. צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)
 17. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך)
  1. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות)
 18. פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)
 19. חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)
  1. צו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית אחר)
 20. חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)
 21. חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו)
 22. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים – החוק על הרשויות המקומיות מכוח הגדרתן כ"גוף, מתוקצב" בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב.
 23. חוק יסודות התקציב
  1. תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית)
 24. חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) – בתוקף עד 31/07/2015
 25. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת
 26. יעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשויות מקומיות – סעיף 31ד בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985
 27. תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות)
 28. תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים)
 29. תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין)
 30. תקנות הרשויות המקומיות (רישום שטרי חוב)
 31. תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות)
 32. תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות)
 33. תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות)
 34. צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי על רשות מקומית)
 35. צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשויות מקומיות לרשום שינוי מען בתעודת זהות) – הרשויות מנויות בתוספת
 36. צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין) – עיריית דימונה
 37. צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין) – מועצה מקומית מודיעין
גלישה מהנה ומועילה 🙂