שמירה

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. הטלת היטל שמירה (הוראת שעה) – הוטמעה בסעיף בסעיף 249(33) לפקודת העיריות וחלה על מועצות מקומיות מכוח סעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות.
  1. חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011
  2. חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה)(תיקון מס' 2) , תשע"ד-2013– הארכת תוקף עד 31הסדרת השמירה/12/15
  3. חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), תשע"ו-2015 – הארכת תוקף עד 31/12/17 והוראות נוספות
  4. תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית)
  5. תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית)
  6. חוזר מנכ"ל 03/2013 בענין הטלת היטל שמירה