תכנון ובניה

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו

 1. חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)
 2. חוק התכנון והבניה
  1. תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון)
  2. תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית)
  3. תקנות התכנון והבניה (בנינים ציבוריים)
  4. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
  5. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) – גירסא ללא שירטוטים
  6. תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך)
  7. תקנות התכנון והבניה (בקשות להיתרי בניה שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר)
  8. תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין)
  9. תקנות התכנון והבניה (דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לועדה למיתקנים בטחוניים)
  10. תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א(א)(9)) – כל עניין שניתן לבקשו כהקלה לפי ס' 147 לחוק
  11. תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה)
  12. תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה) 
  13. תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני)
  14. תקנות התכנון והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית)
  15. תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת)
  16. תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק) – צו הפסקה שיפוטי.
  17. תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים 224 ו-231 לחוק) – צו הפסקת ביניים מינהלית וצו הריסה לאחר צו הפסקה מינהלי
  18. תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים)
  19. תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים)
  20. תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל)
  21. תקנות התכנון והבניה (העתקים צילומיים צבעוניים של תשריטים)
  22. תקנות התכנון והבניה (הצמדת מקומות חניה)
  23. תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד)
  24. תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר)
  25. תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה)
  26. תקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית)
  27. תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר) – – בוטלו ע"י תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה)
  28. תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים)
  29. תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר)
  30. תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות)
  31. תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר)
  32. תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין) – בעניין שומת היטל השבחה לפי התוספת השלישית
  33. תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע)
  34. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ)
  35. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק)
  36. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי)
  37. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בערעור)
  38. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין)
  39. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת ערר לענין קרקע חקלאית)
  40. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון)
  41. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד)
  42. תקנות התכנון והבנייה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק)
  43. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק)
  44. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר)
  45. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה)
  46. תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)
  47. תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)
  48. תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)
  49. תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר)
  50. תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים)
  51. תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית)
  52. תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטה של ועדה מיוחדת בפני שרים)
  53. תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק)
  54. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה)
  55. תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה להצבת מבנים באזורים כפריים לתושבים שביתם נשרף בשריפה באזור הכרמל, ותנאיו) (הוראת שעה)
  56. תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה לצורך הקמת מיתקן שהייה למסתננים ותנאיו) (הוראת שעה)
  57. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה)
  58. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו)
  59. תקנות התכנון והבניה (פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית)
  60. תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק)
  61. תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה) – בוטלו ע"י תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה)
  62. תקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר) 
  63. תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה)
  64. תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק)
  65. תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי)
  66. תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ)
  67. תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון)
  68. תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה)
  69. תקנות התכנון והבניה (תכנית הטעונה התייעצות עם פקיד היערות)
  70. תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה)
  71. תקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל) 
  72. תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים)
  73. צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית)(2011)
  74. צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית) (מס' 2)(2010)
  75. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית) (2010)
  76. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף של הכרזות על מתחמים להתחדשות עירונית) (2009)
  77. צו התצו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (מס' 3)(2011)
  78. כנון והבנייה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי)(2011)
  79. צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (מס' 2)(2010)
  80. צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי)(2010)
  81. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (2009)
  82. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי)(2009)
  83. צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לעיבוי בנייה)(2010)
  84. צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון")
  85. צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון" למחוזות תל-אביב והמרכז) 
  86. צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון)
  87. צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הדרום)
  88. צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז)
  89. צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון)
  90. צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה)
  91. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 5), תשע"ב-2011
  92. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 4), תשע"ב-2011
  93. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 3), תשע"ב-2011
  94. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 2), תשע"ב-2011
  95. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), תשע"ב-2011
  96. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 15), תשע"א-2011
  97. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 14), תשע"א-2011
  98. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 13), תשע"א-2011
  99. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 12), תשע"א-2011
  100. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 11), תשע"א-2011
  101. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 10), תשע"א-2011
  102. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 9), תשע"א-2011
  103. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 8), תשע"א-2011
  104. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 7), תשע"א-2011
  105. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 6), תשע"א-2011
  106. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 5), תשע"א-2011
  107. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 4), תשע"א-2011
  108. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 3), תשע"א-2011
  109. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 2), תשע"א-2011
  110. צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), תשע"א-2011
  111. צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 2), תש"ע-2010
  112. צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), תש"ע-2010
  113. צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), תשס"ט-2009
  114. צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), תשס"ז-2007
  115. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשס"ה-2004
  116. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשס"ד-2004
  117. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית)(2002)
  118. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית)(2001)
  119. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין סעיף 100(3) לחוק)(1993)
  120. צו התכנון והבניה (קביעת גוף ציבורי ומקצועי לענין הגשת התנגדות לתכנית)(1989)
  121. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית)(1978)
  122. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית) (1974)