עיריות

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:  עיריות

 1. פקודת העיריות
  1. תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני)
  2. צו העיריות (הקמת תאגידים)
  3. תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית והמועצה)
  4. תקנות העיריות מכרזים
  5. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים)
  6. תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה)
  7. תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין)
  8. תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)
  9. תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים)
  10. תקנות העיריות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי)
  11. תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל)
  12. תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי)
  13. תקנות העיריות (רובע עירוני – נווה מונוסון)
  14. תקנות העיריות (רובע עירוני – מכבים-רעות)
  15. תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית)
  16. תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית)
  17. צו העיריות (העברות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו)
  18. צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם)
  19. צו העיריות (עבירות קנס)
 2. פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)
  1. תקנות מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)
 3. פקודת העיריות (אספקת מים)

ראו עוד:

חקיקה – רשויות מקומיות

טבלת עזר לניהול ישיבות מליאת עירייה וועדותיה – בעמוד טבלאות עזר

גלישה מהנה ומועילה 🙂