תחולת סעיפים מפקודת העיריות על מועצות מקומיות

הטבלה הבאה מפרטת סעיפים מפקודת העיריות החלים גם על מועצות מקומיות. בעמודה הראשונה מימין מפורט הסעיף בפקודת העיריות ובעמודה השניה הסעיף בפקודת המועצות המקומיות המחיל את אותו סעיף על מועצות מקומיות. מספרי הסעיפים הם קישורים לסעיפים בדבר החקיקה המתאים:

הסעיף בפקודת העיריות

הסעיף בפקודת המועצות המקומיות 

העניין

הערות

 6 7 הקמת עיריה במקום מספר רשויות מקומיות
  7 חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות סעיף 9א בפקודת העיריות בא בהמשך לסעיף 9 ועושה שימוש בהגדרות שבו
 149ג 13ב ועדה לענייני ביקורת
149ה 13ב ועדה לקליטת עליה
149ח 13ב ועדה להנצחת נפגעי טרור
149י  13ב  ועדה לאיכות הסביבה
149יא 13ב ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
149יב 13ב ועדה למיגור אלימות
249א(3א) 13ג  יצוג הולם של שני בני המינים בקרב נציגי הרשות המקומית שאינם חברי המועצה בגוף המנהל של תאגיד עירוני
 170ג1א 13ד  צוות לתיקון ליקויים סעיף 21א(ב) בחוק מבקר המדינה
 167(ב)-(ד) 13ה מינוי מבקר פנימי במשרה מלאה ראו בס' 13ה סמכות שר הפנים לקבוע בצו כינון של מועצה מקומית מבקר במשרה חלקית
167א 13ה מועצה שלא מינתה מבקר
170א(א)-(ד) 13ה  תפקידי המבקר
 170ב 13ה המצאת מסמכים ומסירת מידע החובה על ראש הרשות, סגניו, חברי המועצה ועובדיה למסור כל מסמך למבקר וסמכותו לקבל גישה לכל מאגר מידע של הרשות
 170ג 13ה דו"ח המבקר יוגש אחת לשנה לא יאוחר מ-1 באפריל
 170ג1 13ה חומר שאינו ראיה דוחו"ת המבקר ומסמכים אחרים שלו לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אך יכולים להיות ראיה בהליך משמעתי
 334א 13ה פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת תוך הפרת סעיף 170ג(ו)  עבירה פלילית שדינה שנת מאסר
 248ב  13ו אתר אינטרנט  חובה לפרסם גם פרוטוקולים של ישיבות המועצה והקלטות או תמלילים שלהן
 249(8) 24א סמכויות העיריה – גנים ציבוריים חל לעניין דמי כניסה למקומות כאמור בו
 249(12א) 24א סמכויות העיריה – ניקוי מדרכות סמכות לדרוש מבעלי עסקים הגובלים רחוב לנקות את המדרכה והרחוב הגובל אותם
249(33) 24א סמכויות העיריה – שמירה, אבטחה וסדר ציבורי הוראת שעה בתוקף עד 31/12/2015
251  24א אגרות, היטלים ופיצויים הסמכות לקבוע את אלה בחוקי עזר
274ב 24א  ארנונה על קוי תשתית ומתקני חיבור אי הטלת ארנונה על אלה כהגדרתם שם
274ב1 24א ארנונה על מפעל לייצור נשק
 סימן ב' בפרק 11 34  חשבונות וביקורת
 סימן ד' בפרק 11 34  עיריה איתנה
 10א בתוספת הרביעית 34 סעיף בתקציב הרשות המקומית בשביל מאבק בנגע הסמים שיקול דעת מועצת הרשות
10ב בתוספת הרביעית 34  סעיף נפרד בתקציב הרשות המקומית למימון פעולות היועצת לקידום מעמד האישה
  34א אזור חלוקת הכנסות
 120(10) 34א פסלות לכהונה במועצת הרשות של מי שחייב חוב סופי של ארנונה או מים
 123א 34א הודעה על התפנות מקומו של חבר מועצה מחמות פסלות לכהונה
123ב 34א  הוראות לעניין השעיה
142א 34א  מינוי גובה ממונה לגביית ארנונה ומים במקום הרשות
142ב 34א  מינוי חשב מלווה  בהתקיים התנאים המנויים בסעיף
 142ג 34א סמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישור
142ג1 34א המצאת העתק כתבי בי-דין לחשב מלווה חובתו של מי שפותח/מנהל הליך נגד הרשות המקומית שיש לה חשב מלווה
 142ג2 34א חשב מלווה בתאגיד עירוני בבעלות מלאה
 167(ה) 34א מינוי גזבר
 167ב 34א מועצה שלא מינתה גזבר
 170(ב) 34א חובת מכרז פומבי למשרות בעיריה למעט מנכ"ל
 170ג2 34א  תפקידי הגזבר
 170ג3 34א הזמנת חובה נוכחות הגזבר בישיבות המועצה וועדותיה
 171 34א פיטורי עובדים בכירים לעובד שמונה לפי סעיף 167(א)
 171א 34א פיטורי עובדים אחרים
 173ב 34א ייצוג הולם בקרב עובדי עירייה למי שהוא או שאחד מהוריו נולד באתיופיה
 188 34א עשיה במקרקעין
191 34א חתימה על מסמכי תשלום
192 34א האחראי לקופת העיריה
203 34א חתימה על מסמכים מסויימים
206 34א הכנת תקציב ואישורו
210 34א תקציב מילואים
211 34א העברה מסעיף לסעיף באישור הממונה
212 34א העברה מסעיף לסעיף ללא אישור השר
213 34א ניהול חשבון כספי הרשות המקומית
249ב 34א חברות עירוניות מיוחדות
276 34א מועד החלטה על ארנונה
277 34א פרסום שיעורי הארנונה
338 34א מחיקת סכומים באישור הממונה לעניין מועצה מקומית שהוכרזה כאיתנה לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות
339 34א מחיקת סכומים באישור השר לעניין מועצה מקומית שהוכרזה כאיתנה לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות
341א 34א אבטחת אישיות מאויימת
342 34א דין עובדי הרשות המקומית כדין עובדי המדינה לעניינים מסויימים  החלת סעיף 69 לחוק סדר הדין הפלילי על פקידי העירייה ועובדיה – הגנה מפני קובלנה פלילית בעבירות שבתוספת השניה לחוק