מסמכים


לאחר בחירת הנושא לחצו על הצלמית (אייקון) של הקובץ המבוקש (התאריך בסוגריים הוא תאריך העלאת הקובץ לאתר).

איכות הסביבה
ארנונה
חינוך
מקרקעין
רשויות מקומיות (שונות)
תכנון ובניה

——————————————————————————————————————-

איכות הסביבה

דו"ח שנתי של מבקר המדינה – "טיפול המדינה בשיקום נחלים" (12/12/11) –  משרד מבקר המדינה בדק את פעולתם של המשרד להגנת הסביבה ושל גופים שלטוניים נוספים המעורבים בשיקום הנחלים בישראל, ובייחוד את ההיבט המשפטי-ארגוני של השיקום ואת סוגיית טיהור המים בנחלים.

מצגת – תכנית להפיכת חריש לעיר חרדית (נובמבר 2010)

——————————————————————————————————————-

ארנונה

ראו קישורים למסמכים בנושא ארנונה בעמוד "מושגי יסוד"-"מסים והטלים"-"ארנונה" – קישור לעמוד

——————————————————————————————————————

חינוך

דחיית המועדים ליישום תיקון מס' 28 לחוק לימוד חובה (פיצול כיתות א-ב בלימודי מיומנויות היסוד) (07/12/2010) (הכנסת – מרכז המחקר והמידע)
מסמך שנכתב לבקשת ח"כ רונית תירוש, לקראת ישיבתה של ועדת החינוך, התרבות והספורט בנוגע לתיקון, שנועד לדחות את מועד השלמת החלתו של החוק הנ"ל, כמוצע בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 (חוק ההסדרים).

——————————————————————————————————————-

מקרקעין

 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (נוסח משולב, לא רשמי) (12/08/2012) – הנוהל המקורי תוקן מספר פעמים בחוזרי מנכ"ל שונים. בשל הקושי לעקוב אחר התיקונים והשינויים ועל מנת להקל על הקורא, ערכנו נוסח משולב הכולל בתוכו את הנוהל המקורי עם התיקונים שפורסמו בחוזרי מנכ"ל השונים (סבלנות בעת פתיחת הקובץ).

——————————————————————————————————————-

רשויות מקומיות (שונות)

קישור למסמך  תזכיר תיקון פקודת העיריות (אוגוסט 2016)

excel  הרשויות המקומיות 2012  (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

קישור למסמך  תנאי שכר לראשי הרשויות המקומיות תנאי שכר ותנאים נלווים  וסגניהם בשכר (חוזר מנכ"ל מיוחד מאי 2004)

קישור למסמך  עדכון שכר הנבחרים והבכירים 2014  (חוזר מנכ"ל 1/2014)

קישור למסמך  קביעת שכר ותנאים נלווים לראשי מועצות ממונות וועדות קרואות וסגניהם בשכר (חוזר מנכ"ל 2/2004)

קישור למסמך  רשויות מקומיות בישראל – מסמך רקע של מחלקת המחקר של הכנסת (17/04/2013)

קישור למסמך  הצעת חוק העיריות משנת 2007 (22/09/2013)

 דו"ח שנתי של מבקר המדינה – "מענק שר הפנים ומענקים מיוחדים לרשויות מקומיות" (12/12/2011) – משרד מבקר המדינה בדק את הליכי הקצאתם של שלושה סוגי מענקים לרשויות המקומיות בשנים  2007-2009: מענק "רזרבת השר"; "מענקים מיוחדים", המכונים במשרד הפנים גם "תקנת ה-100 מלש"ח"; ותוספות למענק האיזון, המכונות במשרד הפנים מענקי "שיפוי קיצוץ" או "מענקים חד-פעמיים". סכום המענקים שבהם עוסק דוח זה (מענק שר, מענקים מיוחדים ותוספות למענק האיזון) היה בשנים  2007-2009 כ-345 מיליון ש"ח, כ-420 מיליון ש"ח וכ-792 מיליון ש"ח, בהתאמה.


קישור למסמך רשימת הרשויות האיתנות לשנת 2010 (קישור למסמךבאתר משרד הפנים)

קישור למסמך באר שבע 2020-2010 (30/07/2014)

 

——————————————————————————————————————-

תכנון ובניה

קישור למסמך  תכנית מתאר מחוזית מטרופולין באר שבע – תמ"מ 14/4 שינוי 23 מיום 20/07/2010 (30/07/2014)

קישור למסמך הקמת ישובים במבואות ערד – רקע (החברה להגנת הטבע) (22/09/2013)

קישור למסמך הקמת ישובים במבואות ערד – שאלות ותשובות (22/09/2013)

קישור למסמך הקמת ישובים במבואות ערד – התייחסות המשרד להגנת הסביבה מאפריל 2013 (22/09/2013)

קישור למסמך הקמת ישובים במבואות ערד – דוח מחלקת המחקר של הכנסת מנובמבר 2011 (22/09/2013)

קישור למסמךהקמת ישובים במבואות ערד – כתבה בדה מרקר מדצמבר 2012 (22/09/2013)

גלישה מהנה ומועילה 🙂