תנאי השימוש באתר !!

הבהרה – האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס באופן זהה ושווה לשני המינים.

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקישורים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא  תנאים אלה בעיון, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם ("תכנים" – קישורים, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, וכיוצא באלה, העומדים לרשות הגולשים באתר). אם אינך מסכים לתנאים אנא סיים את גלישתך באתר.

  1. האתר נועד לתת מידע כללי בלבד ואין בתכנים שבאתר להוות יעוץ משפטי לעשות מעשה כלשהו או להימנע מלעשות מעשה כלשהו או ליצור יחסי עו"ד לקוח. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בגינם או בגין הסתמכות עליהם.
  2. מודגש בפניך כי האתר אינו מהווה חלופה לייעוץ מקצועי פרטני. האחריות לשימוש בתכנים באתר ולתוצאות ישירות ועקיפות של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים, אם בכל זאת החלטת לפעול או להימנע מפעולה על בסיס תכנים אלה, תחול עליך באופן מלא ובלעדי.
  3. אלא אם נאמר אחרת במפורש בתנאי השימוש או באתר, שום דבר הנמצא באתר ובתכנים או המקושר אל האתר או ממנו לא ייחשב כהקניה של כל זכות, רישיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במכוון, ואף לא בהשלכה, מכללא, על ידי מניעה או השתק, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא. הינך מסכים לכך כי התכנים, לרבות תכנים של צדדים שלישיים, והאתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים וזכויות ודיני קניין למיניהם.
  4. ידוע לך כי אין כל התחייבות כלפיך שהקישורים שנמצאים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל או תקין או למידע מעודכן, אמין מדוייק או שלם. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני ואין בכך להוות בסיס לאחריות כלשהי, לרבות למשמעויות וההשלכות של תכנים של צדדים שלישיים אליהם מובילים קישורים באתר. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך או אינם מתאימים מטעמים אחרים, ובכל מקרה, לא תהיה לך כל טענה בעניין.
  5. עמוד חקיקה ועמודי משנה – מעבר ובנוסף לאמור לעיל ולהלן, הקישורים בעמודים אלה לדברי החקיקה הם באדיבות אתר נבו("נבו") וכפופים לזכויות יוצרים וכיוצא באלה זכויות קניין רוחני של נבו ושל בעליו וכן לתנאי השימוש בו. ידוע לך כי הקישורים הנ"ל לא מקיפים בהכרח את מלוא החקיקה בנושאים השונים וכי שיקול הדעת המלא והבלעדי בקביעת רשימת הקישורים באתר לדברי החקיקה בנבו שמורה לעורך האתר. 
  6. השימוש באתר לא נועד עבור שימוש מסחרי כלשהו אלא לשימוש פרטי בלבד. אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים למטרה בלתי חוקית כלשהי. אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן שיש בו או עלול להזיק, לחבל, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע בכל דרך שהיא באתר, ברשתות ובציוד תקשורת, או להפריע לשימוש של משתמש אחר באתר. אינך רשאי לעשות כל פעולה שיש בה כדי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך במפורש בתנאי השימוש.
  7. לעורך האתר שמורה הזכות לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים שבו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה גם בקשר לכך.
  8. התנאים המפורטים לעיל יכול וישתנו מפעם לפעם. התנאים המעודכנים יהיו זמינים בעמוד זה ועליך מוטלת החובה לעיין בהם לפני כל גלישה באתר. אתה תהיה מנוע מלטעון כל טענה בעניין שינוי התנאים.
  9. אין בשימוש באתר או בכל חלק ממנו או במידע המצוי בו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח.
  10. על הגישה והשימוש באתר, לרבות כל הקשור והנובע מתנאי השימוש, יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט בבאר שבע תהיה הסמכות המקומית היחידה והבלעדית לדון בתביעות בנושאים אלה או הקשורים או הנובעים מהם ולא תהיה סמכות כזו לכל בית משפט אחר.