בחירות לרשויות המקומיות – "ערעור וביטול בחירות"/ עו"ד אסף אבידן

 1. מי יכול להגיש ערעור
 2. העילות להגשת ערעור
 3.  ערעור על תוצאות בחירת ראש הרשות או מועצת הרשות
 4. לאן מוגש הערעור
 5. מתי יש להגיש את הערעור
 6. המשיבים בערעור
 7. עצם הגשת הערעור לא מעכבת כניסה לתפקיד
 8. המועד למתן פסק דין בערעור
 9. התוצאות האפשריות של ערעור בחירות
 10. ביטול הבחירות בכלל
 11. ביטול הבחירות באזור קלפי מסויים
 12. בקשת רשות ערעור על פסק דין בערעור בחירות
 13. ביטול בחירות בהליך אחר
 14. סעיפי חקיקה המסדירים את הנושא

1.   מי יכול להגיש ערעור

 1.  כל מי שהיה זכאי לבחור למועצת רשות מקומית כלשהי, על התוצאות של הבחירות באותה רשות (למועצה או לראשות הרשות או לשניהם).
 2. היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

2.   העילות להגשת ערעור

הטענות האפשריות לביסוס עילה לערעור:

 1. הבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק.
 2. חלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה.
 3. המנדטים לא חולקו כחוק.
 4. קולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסויימת הושגו שלא כחוק.
 5. שהצביעו בוחרים אשר שינו מענם כאמור בסעיף 85א; ובלבד שהליקוי שטוענים עליו לפי סעיף קטן זה עלול היה להשפיע על חלוקת המנדטים

3.   ערעור על תוצאות בחירת ראש הרשות או מועצת הרשות

ערעור על בחירות למועצה אינו מהווה ערעור על בחירת ראש רשות ועריכה שניה של בחירות למועצה כתוצאה מערעור על בחירתה אינה גוררת בחירות לראש רשות. באותו אופן ערעור על בחירות לראש הרשות אין בו ערעור על בחירות למועצה ועריכה שניה של בחירות לראש הרשות כתוצאה מערעור על בחירתו אינה גוררת בחירות למועצה.

4.   לאן מוגש הערעור

מוגש כערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מנהליים שבתחום שיפוטו נמצאת אותה רשות המקומית. ערעור בחירות פטור מאגרה.

5.   מתי יש להגיש את הערעור

יש להגישו בתוך 14 ימים מפרסום ההודעה ברשומות על תוצאות הבחירות.

לאחר ספירת הקולות עורך מנהל הבחירות פרוטוקול. מייד לאחר עריכת הפרוטוקול עליו למסור הודעה לפרסום רשומות עם פרטים על תוצאות הבחירות (הרשימות שאושרו וההתקשרויות בינהן, מספר הקולות הכשרים, מספר הקולות לכל רשימה, שמות הנבחרים למועצה ועוד). ע"פ סעיף 71 לחוק הבחירות ברשויות המקומיות, את ההודעה הזו יש בתוך 21 ימים מיום הבחירות דהיינו עד 20/11/2018 לכל המאוחר. כאמור עד 14 יום לאחר פרסומה ניתן להגיש ערעור בחירות.

6.   המשיבים בערעור

המשיבים הם ועדת הבחירות, מנהל הבחירות וכל אדם שמערערים על בחירות.

7.   עצם הגשת הערעור לא מעכבת כניסה לתפקיד

הגשת ערעור אינה מעכבת את כניסת המועצה או ראש הרשות שנבחרו לתפקידם.

8.   המועד למתן פסק דין בערעור

תוך 30 יום מיום הגשת הערעור.

אם נטען בערעור כי נעברה עבירה על סעיף 85א לחוק הבחירות (העברת כתובת שקרית עד שנה לפני הבחירות) או סעיף 88 לחוק הבחירות (השפעה על בוחרים בדרך של איום, שוחד, הבטחת עבודה, איום בפיטורים או מניעת קבלה לעבודה או שידול בדרך של השבעה, קללה, נידוי, מתן קמעות, ברכות ועוד), רשאי בית המשפט להעביר את החומר לחקירת משטרה. במקרה כזה הוא רשאי לפסוק תוך שנה מיום הגשת הערעור.

9.   התוצאות האפשריות של ערעור בחירות

 1. ביטול הבחירות בכלל או באזור קלפי מסויים ועריכתן בשנית, אם נראה לבית המשפט  שהליקוי המשמש  עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות. דהיינו לא די בעצם קיומו של הליקוי אלא נדרש גם שהוא עלול היה להשפיע על התוצאות. בפס"ד פרומר בערעור בבית המשפט העליון הובאה סקירה של גישות בשאלה מהי ההסתברות שיש להוכיח שהליקוי היה עלול להשפיע על הבחירות אך לא הכריעו בינהן כיוון שכולן התקיימו שם.
  במקרה של החלטה כזו בית המשפט רשאי גם להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה, כולם או חלקם, פי העניין, יועברו מכהונתם, ובלבד שמצא שלראש הרשות או לחברי המועצה, לפי העניין, בעצמם או על ידי אחר, היתה השפעה על הליקוי שבשלו החליט בית המשפט על הביטול.
 2. הכרזה – מיד או אחרי עריכתן של הבחירות שנית – שפלוני לא נבחר חבר המועצה וכי אדם אחר כן נבחר. 
 3. כמובן גם דחיית הערעור.

10.      ביטול הבחירות בכלל

במקרה שפסק בית המשפט על ביטול הבחירות בכלל, יקויימו בחירות חדשות בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע שר הפנים.

אם הועברו ראש הרשות או כל חברי המועצה, שר הפנים ימנה ועדה למילוי תפקידם עד לאחר הבחירות החדשות. דין ועדה כזו ודין יושב הראש שלה עד הבחירות כדין מועצה וראש רשות מקומית.

11.      ביטול הבחירות באזור קלפי מסויים

יקויימו בחירות באותו אזור בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע שר הפנים. עד לאחר הבחירות תמשיך המועצה לכהן לפי ההרכב שפורסם בהודעה על תוצאות הבחירות.

אם הועבר חבר מועצה, ימלא את תפקידו מי שהיה בא במקומו אם כהונתו הייתה פוקעת. אם בוטלה ההעברה הוא ישוב במקום המחליף.

12.      בקשת רשות ערעור על פסק דין בערעור בחירות

יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 14 ימים מיום מתן פסק הדין בערעור. ניתן לבקש רשות ערעור רק לשם ערעור בשאלה משפטית.

אם יש העברה מתפקיד ומוגשת בקשת רשות ערעור (ראו בהמשך), בית המשפט העליון רשאי לעכב זאת עד למתן פסק דין סופי והוא גם רשאי להורות שראש הרשות או חברי המועצה, כולם או חלקם, יושעו עד למתן פסק דין סופי.

13.      ביטול בחירות בהליך אחר

החוק מכיר במצב בו בית המשפט יכריז על ביטול של בחירות בקלפי מסויים או בכלל גם בהליך אחר שאינו ערעור בחירות. בדברי ההסבר להצעת החוק מוזכר למשל ביטול בחירות במסגרת הליך פלילי . לא ברור אם העילות המנויות בחוק להגשת ערעור בחירות הן רשימה סגורה ואם במקרה של עילה שלא מנויה בינהן יש לנקוט בהליך אחר. כדוגמא  לכך יכול לשמש ההליך שננקט לביטול בחירתו של רון פרומר לראשות עיריית נהריה בשנת 2003 בו נעשה שימוש בהליך של המרצת פתיחה ולא ערעור בחירות. שם העילות שהביאו לבסוף לביטול בחירתו של פרומר היו הסכמים בלתי חוקיים  שהבטיחו משרות בעירייה תמורת התמיכה בו ואי פרסום הסכמים אלה בניגוד לחובה הקיימת בחוק הבחירות לפרסמם (ראו פסק הדין במחוזי ו-פסק הדין בערעור ופסק הדין בערעור הפלילי).

במקרה כזי אם בית המשפט פוסק שהבחירות בטלות בכלל, יקוימו בחירות חדשות בתוך 120 ימים מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שקובע שר הפנים.

בית המשפט רשאי גם להורות כמו במקרה של ערעור בחירות כי ראש הרשות או חברי המועצה, כולם או חלקם, לפי העניין, יועברו מכהונתם, ובלבד שמצא שלראש הרשות או לחברי המועצה, לפי העניין, בעצמם או על ידי אחר, היתה השפעה על הליקוי שבשלו החליט בית המשפט לבטל את הבחירות.

אם פסק בית המשפט שהבחירות באזור קלפי מסויים בטלות, יקויימו בחירות חדשות באותו אזור קלפי תוך שלושים יום מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע שר הפנים ועד לאחר הבחירות החדשות תמשיך המועצה לכהן לפי ההרכב שפורסם.
למועד הבחירות החדש יוכן פנקס בוחרים ומנהל הבחירות יפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות החדשות.

14.      סעיפי חקיקה המסדירים את הנושא

סעיף 7(ב)(1) ו-סעיף 11 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם, תשל"ה-1975

סעיף 66, סעיפים 71 עד 73, סעיף 73אסעיף 85א, ו-סעיף 88 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

תקנה 24 לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים, תשס"א-2000

הערה – האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר.

###

רשויות מקומיות – בחירות – תוצאות – ערעור – ביטול