פורסם תזכיר לתיקון פקודת העיריות – הערות עד ה-30/08

פורסם תזכיר לפקודת העיריות שהוכן במשרד הפנים. ניתן למסור הערות לתזכיר עד ליום כו' באב תשע"ו ה-30/08/16 באמצעות אתר קשרי ממשל (קישור למטה).

ע"פ התזכיר מטרותיו הן אלה:

 1. קביעת הסדר חדש לבחינת ניגוד עניינים של כלל נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, קרי ראשי הרשויות, סגניהם וכלל חברי מועצת הרשות;
 2. הרחבת ההסדר הקיים ביחס להשעיית ראש רשות מקומית שהוגש כנגדו כתב אישום לגבי כלל חברי מועצת הרשות;
 3. הרחבת זכות העיון המוקנית לחבר מועצה כך שתעוגן בחוק זכות העיון של חבר המועצה גם במסמכי תאגיד עירוני;
 4. ביטול סעיף 148 לפקודת העיריות לעניין הרכב ועדת המכרזים של העירייה, וזאת מתוך כוונה להסדיר מחדש את הרכב ועדת המכרזים ברשות המקומית ותפקידיה בתקנות אשר יקבעו על ידי שר הפנים;
 5. קביעת חובה לתיעוד דיוני ועדות המועצה ולפרסום של החלטותיהן, בדומה לחובות החלות על הדיונים המתקיימים במליאת המועצה, ובכפוף למגבלות של חיסיון, בהתקיים טעמים המצדיקים זאת;
 6. הקמת ועדה מקצועית חדשה לצורך בדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונה כעובדים בכירים בעירייה, אשר אישורה יהיה תנאי למינוי כאמור על ידי ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית לפקודה ככל שלמועמד יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לראש העיריה או למי מחברי מועצת העיריה;
 7. קביעת הסדר חדש מניעת ניגוד עניינים של יועץ המשפטי לעירייה, בדומה להסדר אשר מוצע לקבוע ביחס לחבר מועצה;
 8. מתן סמכות לרשות המקומית לשקול מידע הנוגע לעבר פלילי לצורך מינוי עובדים, ביצוע עבודה, תפקיד או שירות למען הרשות המקומית;
 9. תיקון סעיף 170ג לפקודה, כך שייקבע הסדר לפיו ממצאי ביקורת המעלים חשש לעבירה פלילית או משמעתית יועברו ליועץ המשפטי לרשות, ובנסיבות שבהן מדובר בממצאים הנוגעים להתנהלות ראש העיריה, חבר מועצה, מנכ"ל העיריה או היועץ המשפטי לעירייה – יביא מבקר הרשות את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה;
 10. תיקון סעיף 188 לפקודה, לעניין עסקאות מקרקעין, כך שעירייה תחויב לפרסם באתר האינטרנט שלה רשימה של העסקאות הצפויות להיעשות במקרקעין וזאת 10 ימים עובר לדיון בעניינן במועצת הרשות, ובהתאם להוראות שיקבע שר הפנים;
 11. תיקון סעיף 206 לפקודה, כך שההסדר המתנה את אישור התקציב בחוות-דעתו של הגזבר כי הוא מאוזן ובר-ביצוע, החל כיום ביחס לעיריות איתנות בלבד, יחול על כלל העיריות;
 12. תיקון סעיפים 232א ו- 232ב לפקודה, לעניין התנאים להכרזה על רשות מקומית כאיתנה, כך שיקבע שעל אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יכריז שר הפנים על עירייה כעירייה איתנה אלא לאחר שנתן את דעתו בדבר תקינות ההתנהלות של הרשות המקומית לרבות בענייני טוהר המידות בפעולתה של העיריה  עובדיה וחברי המועצה,, לפי חוות דעת לעניין זה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך, וכן אפשרות לבטל הכרזה כאמור לאור אלה;
 13. הרחבת החובה הקיימת בדבר פרסום פרוטוקולים באתר האינטרנט גם לגבי ישיבות ועדות המועצה, וכן הוספת חובת פרסום באתר האינטרנט של פריטי מידע נוסף מסוגים שקבע שר הפנים. כן תחויב הרשות לפרסם באתר האינטרנט שלה גם את סדר היום לישיבות המועצה, כפי שהופץ לחברי המועצה ומקביל להפצתו כאמור;
 14. החלת הוראות סעיף 174 לפקודה, לעניין מגבלות על העסקת קרובי משפחה בעירייה, על תאגיד עירוני ועובדיו, בשינויים המחויבים.

כמו כן מוצע בתזכיר לתקן את פקודת המועצות המקומיות כך שההוראות החדשות יחולו גם על מועצות מקומיות, למעט סעיפים חדשים שלא יחולו לפי התזכיר – סעיף 165א ("פרוטוקול ישבות ועדה וניהולו) וסעיף 169ג ("ועדה לבדיקת מינויים"). סעיפים קיימים שמוצע לתקנם יחולו בגרסה המתוקנת על מועצות מקומיות אם הם חלים גם כיום (ראו טבלת עזר באתר – לחצו כאן).

קישור לתזכיר החוק – לחצו כאן (ניתן למצוא אותו באתר בעמוד "מסמכים" תחת הכותרת "רשויות מקומיות (שונות)"  – לחצו כאן.

ניתן גם למצוא אותו באמצעות חיפוש בעמוד תזכירי חוק באתר קשרי ממשל – לחצו כאן.

פוסט זה פורסם בקטגוריה חברה כלכלית, מכרזים, עדכון באתר, עדכון חקיקה, עירייה, רשויות מקומיות, עם התגים , , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.