תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016

בהמשך לרפורמה של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, פורסמו ב-04/07/16 תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016.  התקנות מסדירות את אלה:

  • רישוי מקוון (פניה וקבלת תשובה מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון)
  • בקשת וקבלת המידע הדרוש להיתר בניה
  • אופן הגשת הבקשה להיתר
  • בדיקה ובהחלטה של רשות הרישוי
  • בקרת תכן
  • מתן ההיתר
  • אישור תחילת עבודות
  • ביצוע ובקרת ביצוע (כולל פיקוח עליון)
  • הענקת תעודת גמר
  • הקלה ושימוש חורג

בתקנות נקבעו הוראות מעבר לפיהן תחילתן היא חודשיים מיום פרסומן (פורסמו ביום 04/07/16), וכי הן יחולו על בקשה למידע להיתר שהוגשה במועד תחילתן או לאחריו, ועל בקשה להיתר שתוגש על פי מידע כאמור.

תחילתן של מספר תקנות ספציפיות נקבע ל-4 חודשים מיום הפרסום (תקנות 17(ג), 36(ה) , 110(ב) ו-110(ג), העוסקות כולן במקרה בו נדרשת הסכמת רשות מקרקעי ישראל לקבלת מידע, לבקשת היתר או לבקשה להקלה או שימוש חורג, ובמצב בו אי תגובה של הרשות בתוך מועד הקבוע בתקנות יחשב כאי התנגדותה). כמו כן יש עוד מספר סייגים לתחולה במועד הנ"ל, המפורטים בתקנה 122.

התקנות מבטלות את תקנות 2 עד 18 ו-20 עד 27 והתוספות הראשונה והרביעית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, את תקנות התכנון והבנייה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1992, ואת תקנות התכנון והבנייה (פיקוח עליון על הבנייה), התשנ"ב-1992.

פוסט זה פורסם בקטגוריה ועדה מקומית לתכנון ובניה, עדכון חקיקה, רשויות מקומיות, תכנון ובניה. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.